Đừng viết CV "vô tri"
và đừng rãi CV vô số

@HUFLITCareerHub