Thái độ tạo sự khác biệt

Sinh viên HUFLIT nhận thức được thái độ quyết định thành công trong công việc. Thái độ được tích lũy thông qua tương tác với giảng viên, các chương trình thực tập, tham gia các hoạt động vì cộng đồng tại HUFLIT

K Khảo sát đơn vị doanh nghiệp đang tuyển dụng cựu sinh viên HUFLIT qua các năm 2018, 2019, 2020 (được thực hiện hởi HUFLIT) cho thấy, sinh viên HUFLIT được các đơn vi sử dụng lao động đánh giá từ các mức điểm hài lòng trở lên ở cả ba yếu tố Kiến thức – Kỹ năng – Thái độ. Trong số đó, các doanh nghiệp có ấn tượng tốt nhất về Thái độ của sinh viên HUFLIT, chiếm tỉ trọng cao trong ba yếu tố nêu trên. 

Kiến thức

Mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với khả năng áp dụng kiến thức

Kỹ năng

Mức độ áp dụng kỹ năng mềm trong công việc

Cạnh tranh

Doanh nghiêp nhận xét về khả năng cạnh tranh của sinh viên HUFLIT