Khả năng áp dụng kiến thức chuyên môn

H HUFLIT hướng đến phụng sự xã hội bằng những con người năng động, sáng tạo, có tâm và tầm; biết yêu thương, trân trọng cuộc sống; có khả năng làm mới chính mình; đạt được hạnh phúc & tự do bằng trí tuệ và đạo đức.

HUFLIT chú trọng cung cấp kiến thức sát với nhu cầu doanh nghiệp và xã hội. Việc đánh giá chuyên môn của sinh viên HUFLIT được doanh nghiệp phản ánh qua ba tiêu chí:

  • Khả năng áp dụng kiến thức chuyên môn vào thực tiễn
  • Kiến thức chung về văn hóa – xã hội
  • Kiến thức về quản lý, điều hành
Chương trình thực tập
Chương trình thực tập của HUFLIT đáp ứng nhu cầu bồi đắp và kiến tạo kinh nghiệm làm việc cho sinh viên. Chương trình dùng các nguyên tắc và phương pháp sư phạm hiệu quả cao trong việc kiến tạo trải nghiệm thực tập cho sinh viên. Thực tập liên quan đến việc hoàn thành các hội thảo liên ngành có mục tiêu bao gồm kết quả học tập cá nhân, hướng dẫn và cấu trúc đánh giá đàm phán.