Công ty Cổ phần Xăng dầu Đam Rông

0961.609.218 0961.609.*** show
phuongvtn@xangdaudr.com.vn
Open Jobs - 0

Send message to "Công ty Cổ phần Xăng dầu Đam Rông"

Follow us

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

Công ty Cổ phần Xăng dầu Đam Rông là công ty được thành lập kể từ tháng 08/2018, đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh nhiên liệu (xăng, dầu, dầu mỡ nhờn).