CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GLOBAL CARE

02873077878 02873077*** show
nga.le@globalcare.vn
Open Jobs - 0

Send message to "CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GLOBAL CARE"

Follow us

Giới thiệu về nhà tuyển dụng

– Cài đặt, cấu hình các hạ tầng về phần mềm phục vụ cho dự án
– Quản trị, vận hành các hạ tầng phần mềm
– Thiết lập, viết các script cho các hệ thống CI/CD
– Tham gia việc triển khai các ứng dụng lên hệ thống
– Hỗ trợ developer trong việc phân tích log, tìm lỗi từ hạ tầng phần mềm
– Hỗ trợ tester trong việc thiết lập môi trường test
– Hỗ trợ khách hàng để setup cơ sở hạ tầng khi cần thiết