Phạm Nhựt Danh

29/11/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

T
Trường Đại học Công nghệ thông tin - DHQG TPHCM 2020-2024
Trường Đại học Công nghệ thông tin - DHQG TPHCM

Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm

Skills

Ứng dụng Media Player
70%
Ứng dụng quản lý bán đĩa CD
80%
Ứng dụng xem đánh giá phim
70%
Ứng dụng đặt món ăn
90%