Nguyễn Ngọc Anh

CTV Vận hành lớp học online
24/11/2002

Giới thiệu về ứng viên

Skills

Kỹ năng giao tiếp
80%
Kỹ năng làm việc nhóm
90%
Kỹ năng giải quyết vấn đề
80%