Nguyễn Bình Dương

Thực tập sinh
15/04/2003

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

T
Thực tập sinh mobile app 2021/2024
Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

Học Công Nghệ Thông Tin chuyên ngành Công Nghệ Phần Mềm