Le Thanh Tung

Sinh viên năm 4 trường Đại học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM
07/01/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

Đ
Đại học 2020-2024
HUFLIT

Chuyên ngành Công nghệ phần mềm GPA: 3.0/4.0

Kinh nghiệm làm việc

W
Web bán hàng online 10/2023 - 11/2023
ColoShop

Xậy dựng web bán quần áo online sử dựng Asp.net framework và dùng SQL Server để lưu trữ data. Github: https://github.com/tung070102/WebBanHangOnline

Portfolio

Skills

C#
50%
Javascript
50%
Dart
30%

Thành tích

.
. .
.