Đinh Trần Minh Trí

05/03/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

H
HUFLIT 2020 - Hiện tại
Ho Chi MInh University of Foreign Languages and Information Technology

Sinh viên năm tư

Skills

IT Skills (Word, Excel)
80%
English Listening
80%
English Speaking
70%