Trần Quyên

01/10/2004

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

Đ
Đại Học Khóa 2022-2026
Đại học Ngoại ngữ và Tin học TP.HCM

Sinh viên ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Truyền thông quốc tế