Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

Từ 2022
Trường Đại học Ngoại Ngữ-Tin Học

Học ngành Quản Trị Kinh Doanh

Kinh nghiệm làm việc

17/10/2022 - 9/3/2023

Nhân viên phục vụ, thu ngân, pha chế, chăm sóc khách hàng

25/04/2018 - 27/09/2018

Nhân viên phục vụ, pha chế, chăm sóc khách hàng, thu ngân

16/02/2020 - 15/9/2020

Phụ bếp, phục vụ

Skills

Chăm sóc khách hàng
70%
Pha chế
70%