Nguyễn Thị Bảo Vi

Sinh viên năm 2- Trường đại học Ngoại ngữ-Tin học Tp.HCM - Khoa Ngoại ngữ- Chuyên ngành Tiếng anh Thương mại
24/10/2003