Giới thiệu về ứng viên

Là một sinh viên năm 3 đang
theo học ngành Quản trị
kinh doanh. Với kiến thức
được đào tạo và lợi thế bản
thân, tôi tin rằng mình có
thể đón đầu những thử
thách phía trước trong sự
nghiệp của mình.