21dh301895@st.huflit.edu.vn

14/06/2003

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

H
Học Vấn 2021 - 2025
Đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên ngành : Kế toán

Skills

hạch toán nghiệp vụ, đối chiếu công nợ,...
100%
Phần mềm MISA
100%