Giới thiệu về ứng viên

Skills

Kỹ năng giải quyết vấn đề
70%
Kỹ năng lãnh đạo nhóm
75%
Kỹ năng kế hoạch và sắp xếp công việc
73%