Giới thiệu về ứng viên

Khoa Du lịch – Khách sạn

Chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành

Trình độ học vấn

T
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ năm 2021
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

Sinh viên khóa 2021 học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành