Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

H
Học vấn 2021-2025
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM

Ngành Quản trị kinh doanh Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế

Portfolio

Skills

Tin học văn phòng(World, Excel, PPT)
70%
Quản lý đội nhóm
80%
Thu nhập và phân tích dữ liệu
60%
Giao tiếp và tạo lập mối quan hệ
80%