Huỳnh Vũ Anh Tuấn

Sinh viên năm 3, khoa công nghệ thông tin, chuyên ngành công nghệ phần mềm
02/09/2003

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

C
Cử nhân 2021 - 2025
ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Sinh viên năm 3, khoa công nghệ thông tin, chuyên ngành công nghệ phần mềm

Portfolio

Skills

Intergration testing, manual testing
75%