21dh113608@st.huflit.edu.vn

Sinh viên năm 2
02/09/2003

Giới thiệu về ứng viên

phát triển toàn diện hơn không chỉ kỹ năng cứng mà còn là cả kỹ năng mềm
vì vậy em mong muốn tìm kiếm sự phát triển
cho chính bản thân mình