Lê Anh Khoa

03/01/2003

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

C
Công nghệ thông tin ( chuyên ngành Công Nghệ Phần Mềm ) 2021-2025
Đại học Ngoại Ngữ - Tin Học

Lập trình viên Back-end (.Net)

Portfolio

Skills

Language: C#, Javascript; Frameworks: ASP.NET; Database:SQL Server; Front-end: HTML/CSS/SASS, Responsive, Bootrap 5
1%