Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

S
Sinh viên năm 3 2020 - 2024
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM

Chuyên ngành PR

Thành tích

S
Sinh viên 5 tốt 2020 - 2021
C
Cán bộ Đoàn - Hội xuất sắc 2020 - 2021