20dh381026@st.huflit.edu.vn

25/02/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

H
Học vấn 2020-2024
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

Ngành Luật Kinh tế - Chuyên ngành Luật Kinh doanh

Portfolio

Skills

Nhân viên bán thời gian tại Highlands Coffee (04/2022 - 03/2023)