Giới thiệu về ứng viên

Ban đầu Luật không phải là lĩnh vực mà em yêu thích nhưng càng ngày em càng yêu thích. Mong muốn của bản thân sẽ có cơ hội được phát triển con đường lĩnh vực Luật.

Skills

Làm Việc Nhóm
80%
Giao tiếp cơ bản
95%
Làm Việc một mình
100%
Lãnh đạo
95%
Năng động
80%