20dh112255@st.huflit.edu.vn

09/06/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

C
Chuyên ngành Công nghệ phần mềm 2020-Nay
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

Skills

Tin học Văn phòng
100%