Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

Đ
Đại Học 2020-2024
HUFLIT

Sinh Viên

Skills

Java Programing
70%
C# Programing
70%
English
70%
Adobe Photoshop
70%
Unity
50%