Đào Toàn Thắng

19/04/2001

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

C
Công nghệ thông tin 9/2019 - 9/2024
Ho Chi Minh City University of Foreign Languages and Information Technology – HUFLIT

Kinh nghiệm làm việc

F
Front end Developer 2/2023 - 7/2023
ITD Group

Skills

PHP
50%
Javascript
66%