Nguyễn Chung Xuân Mai

27/12/2003

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

Đ
Đại học 2021-2025
Đại học Ngoại ngữ- Tin học Tp. Hồ Chí Minh

Sinh viên khoa Quản trị kinh doanh- Chuyên ngành Marketing

Portfolio

Skills

Thuyết trình
100%
giao tiếp
99%
Tiếng anh giao tiếp
80%
Làm việc dưới áp lực cao
95%
Giai quyết vấn đề
84%