Giới thiệu về ứng viên

cậu sinh viên năng động, có tinh thần học tập và chí cầu tiến, kiến thức trong ngành Truyền thông và Marketing. Mục tiêu cụ thể là trở thành Brand Manager của tập đoàn lớn sau 6 năm