21dh123406@st.huflit.edu.vn

06/01/2003

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

S
Sinh viên
Đại học Ngoại Ngữ -Tin hoc Thành phố Hồ Chí Minh

Skills

Chăm chỉ, có thể làm full time