21dh112915@st.huflit.edu.vn

03/01/2003

Giới thiệu về ứng viên

– Sinh viên năm 3 khoa công nghệ thông tin

– Chuyên ngành công nghệ phần mềm

– Thích code và tìm kiểu công nghệ mới

 

Trình độ học vấn

C
Cử nhân 2021-2025
ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Sinh viên năm 3, khoa công nghệ thông tin chuyên ngành công nghệ phần mềm.

Portfolio

Thành tích

Đ
Đạt học bổng sinh viên Nỗ Lực 2022-2023