Nguyễn Thành Duy

Sinh viên năm 3
20/05/2003

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

2021-2025
Đại học Ngoại Ngữ - Tin Học thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT)

Portfolio

Skills

Phân tích dữ liệu
70%
BackEnd
73%