Giới thiệu về ứng viên

Skills

tin học văn phòng
80%
Service marketing
60%
Viết content
65%
Thiết kế
48%