THỰC TẬP SINH KHỐI VẬN HÀNH – PHÒNG THỰC ĐỊA MIỀN NAM

13/06/2023
Hết hạn nhận hồ sơ

Mô tả công việc

Hỗ trợ CBNV tại các Văn phòng Đăng ký đất đai/ Văn phòng công chứng/ Phòng CSGT.
Khởi tạo yêu cầu online trên trang web hành chính công
Sắp xếp hợp đồng in ấn thành các bộ để trình ký, đóng dấu.
Scan bộ hồ sơ hoàn thành
Sắp xếp chứng từ theo thứ tự liệt kê giao hàng ngày