(Alliance) Kế toán tiền lương

Thông tin chung

 • Ngày đăng tin
  24/04/2024
 • Ngày tin tuyển dụng hết hạn
  10/07/2024
 • Yêu cầu kinh nghiệm
  Không yêu cầu kinh nghiệm
 • Giới tính
  Không yêu cầu
 • Yêu cầu trình độ
  Cử nhân/kỹ sư

Mô tả công việc

Nhiệm vụ của kế toán tiền lương

 • Nhiệm vụ của kế toán tiền lương được thực hiện và theo dõi theo ngày, tuần, tháng và quý. Các hoạt động đều được triển khai chi tiết dưới sự kiểm soát từ bộ phận lãnh đạo. Bao gồm:
 • Ghi chép và phản ánh kịp thời và đầy đủ tình hình hiện có và sự biến động về số lượng và chất lượng lao động, tình hình sử dụng thời gian lao động và kết quả lao động.
 • Tính toán chính xác chế độ về các khoản tiền lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp phải trả cho người lao động.
 • Xây dựng thang bảng lương để tính lương và nộp cho cơ quan bảo hiểm.
 • Kiểm tra tình hình sử dụng quỹ tiền lương, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ. Tính toán và phân bổ chính xác, đúng đối tượng các khoản tiền lương, khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ vào chi phí sản xuất kinh doanh.
 • Lập báo cáo về lao động, tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ thuộc phạm vi trách nhiệm của kế toán.

Duties of salary accountant

 • The tasks of payroll accounting are performed and tracked on a daily, weekly, monthly and quarterly basis. All activities are implemented in detail under the control of the leadership department. Include:
 • Record and reflect promptly and fully the current situation and fluctuations in the quantity and quality of labor, the use of labor time and labor results.
 • Accurately calculate salaries, bonuses, and benefits payable to employees.
 • Build a salary scale to calculate salary and submit it to the insurance agency.
 • Check the use of salary funds, social insurance, health insurance, and community insurance funds. Calculate and allocate accurately and to the right subjects salaries, social insurance, health insurance, and community insurance deductions into production and business costs.
 • Preparing reports on labor, wages, social insurance, health insurance, and union contracts falls within the scope of responsibility of the accountant.
Thời gian làm việc

From Monday to Friday, 8 AM to 5:30 PM

Lunchtime: 12 PM to 1 PM

Quyền lợi
 • Insurance
 • 12 days of annual Leave
 • 13th-month salary
Yêu cầu tuyển dụng

Can communicate in English

Can work fulltime.

Good ability to organize and arrange time, teamwork and independent work.

Hard-working, responsible, ambitious

 

Địa chỉ làm việc
286 Nguyễn Xí, P13, Bình Thạnh, HCM
Số lượng tuyển dụng
2