Nguyễn Đỗ Kỳ Duyên

18/10/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

C
Cử Nhân Ngôn Ngữ Anh 2020-2024
Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên ngành: Nghiệp vụ văn phòng

Portfolio

Skills

Tin học văn phòng
90%
Giao tiếp Tiếng Anh
85%