Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

S
Sinh viên năm 2 2022 - 2026
Đại Học Ngoại Ngữ - Tin Học TP.HCM

Kinh nghiệm làm việc