Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

C
Cử nhân ngôn ngữ Anh 2021-2025
Huflit

Kinh nghiệm làm việc

N
Nhân viên bán hàng 2021 - 2024
Đại lý bia nước ngọt Minh Duy

Là nhân viên bán hàng chịu trách nhiệm nghe điện thoại nhận đơn cũng như bán hàng cho khách hàng .

Portfolio