21dh711754@st.huflit.edu.vn

24/08/2003

Giới thiệu về ứng viên

Kinh nghiệm làm việc

G
Gia sư 9/2023 - Hiện tại
B
Barista and Service 2/2022 - 9/2023
The Running Bean Coffee and Brunch

Portfolio

Skills

Barista
60%