21dh690423@st.huflit.edu.vn

UVBCH Đoàn khoa Ngôn ngữ và văn hoá phương Đông

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

H
Học tập Sinh viên năm 2
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

Sinh viên năm 2 ngành Hàn quốc học

Kinh nghiệm làm việc

BTC những chương trình thuộc khoa Đông phương: Ấm áp tình thầy trò, sinh hoạt chính trị,...