Phạm Ngọc Xuân Nghi

11/09/2003

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

T
Trình độ học vấn Từ 9/2021 đến nay
Trường đại học ngoại ngữ- tin học thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên ngành Marketing Đang trong quá trình học tập

Kinh nghiệm làm việc

N
Nhân viên bán hàng tại Hoa Yêu Thương

Portfolio

Skills

Kỹ năng làm việc nhóm
80%
Thành thạo công cụ Microsoft Office
90%