21dh122895@st.huflit.edu.vn

21/10/2003

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

Đ
Đại học 2021
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm làm việc

Ủy viên BCH Đoàn Khoa Quản trị Kinh doanh 26/03/2022 - 2025

Skills

Teamwork
100%