Nguyễn Thị Diệu

09/02/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

N
Ngôn ngữ Trung quốc 2020-hiện tại
HUFLIT

Kinh nghiệm làm việc

S
Staff 1/3/2022 - 07/10/2023
Sobinaa

Giới thiệu tư vấn sản phẩm chăm sóc khách hàng báo cáo doanh thu

Skills

tin học văn phòng
80%