20dh714866@st.huflit.edu.vn

01/08/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

Đ
Đại học 2020 - 2024
Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Tin Học TP. Hồ Chí Minh

Portfolio

Skills

Teamwork Skill
65%
Communication Skill
70%
Observation Skill
60%
Office Skill