20dh714854@st.huflit.edu.vn

Sinh viên
30/06/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

Đ
Đại học 10/2020-Hiện tại
Đại học Ngoại ngữ-Tin học Hồ Chí Minh

Sinh viên

Kinh nghiệm làm việc

T
TEDTalk Translator Program 06/2023 - Hiện tại
TEDTalk

Biên dịch phụ đề

Portfolio

Skills

Tiếng Anh
80%

Thành tích

d
dsfafasdfas ấdfasda
adfasdafasdfs