Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

2020-Now
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT)

Sinh viên ngành ngôn ngữ