20dh714152@st.huflit.edu.vn

21/03/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

N
Năm 4 Chuyên ngành tiếng Anh thương mại 4 năm
Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT)

Portfolio