20dh713399@st.huflit.edu.vn

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

Đ
Đại học 2020-2024
Trường Đại học Ngoại Ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

Skills

Ngôn Ngữ Anh
100%
Giảng dạy tiếng Anh
100%
Biên , phiên dịch Tiếng Anh
100%
Tin học văn phòng
100%