20dh713298@st.huflit.edu.vn

16/04/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

S
Sinh viên năm 4 10/2020 - Hiện tại
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Tp. Hồ Chí Minh

Portfolio

Skills

Tin học văn phòng MOS Word - Excel
95%
Giao tiếp
95%