Trương Khánh Linh

21/10/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

4 năm
Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Tin Học (HUFLIT)

Skills

Thành thạo sử dụng Word và Excel
80%

Thành tích

M
MOS Word 2016 (1000/1000), MOS Excel (976/1000) 14/08/2022